کارسنجی و زمانسنجی

زمان استاندارد و حجم کار استاندارد

کارسنجی و زمانسنجی در قالب یک تصویر مفهومی

کارسنجی و زمانسنجی یکی از مورد اعتمادترین روش‏هایی است که از طریق آن می‏توان به منافع بسیاری از طریق ارتقای عملکرد نیروی انسانی، فزونی تولید، ایجاد ارزش افزوده، ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینه ‏ها دست یافت.

هدف کارسنجی و زمانسنجی تعیین زمان استاندارد و حجم کار استاندارد جهت انجام کلیه فرآیندهای صنعتی، خدماتی و ستادی است. بدون این اندازه‏ گیری زمان نمی‏توان به برنامه ‏ریزی و کنترل صحیح فعالیت‏ها پرداخت. لذا متخصصین و صاحبان صنایع، کارسنجی و زمانسنجی را یکی از قابل اعتمادترین روش‏ها برای دستیابی به بهره‏ وری بیشتر و استفاده بهینه از امکانات و منابع می‏ دانند. با توجه به طبیعت دینامیک کارسنجی و زمانسنجی و طیف بسیار گسترده آن، سیستم‏های جامع بسیاری از سنتی تا پیشرفته با ترکیب دیدگاه‏های علمی و عملی طراحی شده‏اند.

طیف کاربرد کارسنجی و زمانسنجی بسیار وسیع می‏ باشد و غیر از فرآیندهای ذهنی پیچیده، بقیه فعالیت‏های انسانی و ماشینی را در بر می‏گیرد. در حال حاضر، زمانسنجی علاوه بر واحدهای صنعتی مختلف، در بسیاری از سازمان‏های خدماتی مانند بانک‏ها، شرکت‏های بیمه، بیمارستان‏ها و موسسات توزیع و پخش کاربردهای فراوانی دارد.