تعریف بهره وری و عوامل موثر بر آن

بهره وری = اثر بخشی + کارایی

بهره وری با نشان دادن ارتباط زمان و منابع و کیفیت

بهره وری در لغت به معنی سود بردن می باشد و در بیزینس به طور کلی بهره وری به معنای قیاس میزان خروجی نسبت به ورودی و هزینه هاست. اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم:

بهره وری یعنی بالا بردن میزان خروجی کار در مقایسه با یک واحد از ورودی یا انرژی هزینه شده بدون افت کیفیت در خروجی

بهره وری از انجام کار مناسب و مناسب انجام دادن آن حاصل می شود. این دو مؤلفه در کنار هم باعث بالا رفتن میزان خروجی با همان میزان ورودی و کیفیت سابق می شود که نماد بروز بهره وری می باشد. امروزه بهره وری در سطوح مختلف اجتماعی و فردی حائز اهمیت است. از نمونه های اهمیت بهره وری میتوان به اهمیت بهره وری در استاندارد ایزو 9001 اشاره کرد. یکی از اهداف و معیارهای ایزو 9001:2015 بالا بردن بهره وری در حیطه مدیریت کیفیت می باشد. استاندارد، عوامل موثر بر بهره وری را دو فاکتور اثر بخشی و کارایی می داند.

معنای اثر بخشی: در بهره وری، به میزان موفقیت در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اثر بخشی می گویند.

معنای کارایی: ارتباط میان منابع مالی و انسانی با نتیجه و خروجی کار معنی کارایی در بهره وری را تشکیل می دهد.

برای بالا بردن بهره وری باید هر دو فاکتور بالا به صورت درست و متعادل بکار بسته شود.


اگر مایل به مطالعه بیشتر در خصوص بهره وری هستید، مطلب بهره وری چیست؟ عوامل اثرگذار بر بهره وری کدامند؟ را در وبسایت ایران آکادمی مطالعه کنید.